Skip to main content

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, w roku szkolnym 2021/2022 w szkole będą organizowane dodatkowe zajęcia wspomagające w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny i wymaga wyrażenia zgody na uczestnictwo na podstawie deklaracji rodziców.
Do dnia 29 września 2021 r. (środa) rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów. Deklaracje można złożyć u nauczycieli prowadzących zajęcia lub w sekretariacie szkoły.

Deklaracja do pobrania TUTAJ

Zachęcamy wszystkich Uczniów do udziału w zajęciach.