Skip to main content

Do 15 września 2020 r. można składać wnioski o przyznanie Stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W WYDZIALE EDUKACJI URZĘDU MIASTA PRZY ULICY MICKIEWICZA 2

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

Stypendium nie przysługuje uczniom:

– klas zerowych,
– którzy nie mieszkają na terenie Miasta Tarnowa,
– którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie),

Stypendium może być przyznane w formie:
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
– wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – (uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczom kolegiów).

Etap 1
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami składa się do dnia 15 września danego roku w szkole, do której uczęszcza uczeń. Uczniowie zamieszkali na terenie Tarnowa, uczęszczający do szkół prowadzonych przez inne organy niż Gmina Miasta Tarnowa, wnioski składają w Wydziale Edukacji, ul. Mickiewicza 2.

Etap 2
Szkoła, w której został złożony wniosek, dokonuje jego oceny pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie przesyła do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa w terminie do 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Etap 3
Prezydent Miasta Tarnowa weryfikuje wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Etap 4
Prezydent Miasta Tarnowa przyznaje stypendia szkolne w drodze decyzji administracyjnej.

Etap 5
Decyzje na piśmie zostają doręczone za pokwitowaniem wnioskodawcom.